VO Publishing

VO Publishing

Expert du marketing "TimeLine" depuis 20 ans
Web Business Activation

VO Publishing B.V. : ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1 . Definities


VO Publishing B.V. is een Onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te De Wansijnstraat 55, 1180 Ukkel, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0841.176.872, hierna genoemd « VO Publishing ».
De klant: iedere fysieke persoon of rechtspersoon die een goed of een dienst bij VO Publishing besteld.
De Algemene Voorwaarden: deze opgenomen in voorliggende tekst.

 

Artikel 2 . Algemeen

 

Artikel 2.1 De Klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de voorliggende Algemene Voorwaarden die hem door VO Publishing werden overgemaakt bij bestelling (middels een hyperlink, middels een PDF-bestand of op een andere wijze), en de Klant aanvaardt deze, met uitzondering van alle andere. Het geheel van de voorliggende algemene voorwaarden blijft van toepassing gedurende de gehele contractuele relatie en haar gevolgen.
Artikel 2.2 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door VO Publishing wordt de verkoop van materieel, prestaties of diensten besteld door de cliënt bij VO Publishing op exclusieve wijze door de voorliggende algemene voorwaarden beheerst. De voorliggende algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de Klant en annuleren deze van de Klant. De eerdere of latere algemene voorwaarden van de Klant worden uitgewist door de algemene voorwaarden van VO Publishing.
Artikel 2.3 De Klant erkent de hoedanigheid van ondernemer te bezitten en het is hem bijgevolg verboden wettelijke bepalingen in te roepen die betrekking hebben op de bescherming van consumenten.
Artikel 2.4 Voorafgaandelijk aan de ondertekening van de overeenkomst zal de Klant ieder nuttig advies inwinnen teneinde hem ervan te verzekeren dat de diensten of het materieel dat hij bij VO Publishing wenst te bestellen overeenstemt met zijn noden en met het gebruik ervan dat hij vooropstelt. VO Publishing is onder geen enkel beding aansprakelijk voor een foutieve keuze of foutieve appreciatie door de Klant.
Artikel 2.5 De Klant erkent met betrekking tot de diensten/producten aangeboden door VO Publishing voldoende uitleg en beschrijvingen te hebben ontvangen. Iedere bepaling opgenomen in de toelichting bij de producten/diensten van VO Publishing worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en werden door de Klant onderzocht en goedgekeurd.
Artikel 2.6. De persoon die de bestelbon ondertekend verbindt zich ten persoonlijke titel, op ondeelbare en hoofdelijke wijze tot de verbintenissen die door de rechtspersoon werden onderschreven, ongeacht het feit dat deze persoon mogelijks deze rechtspersoon vertegenwoordigt.

 

Artikel 3.

 

De overeenkomsten die worden gesloten met de gedelegeerden, de agenten of de vertegenwoordigers van VO Publishing, alsook de bestellingen die aan VO Publishing worden gericht, verbinden VO Publishing slechts indien zij het onderwerp uitmaken van een schriftelijke bekrachtiging door een gevolmachtigde of een zaakvoerder van VO Publishing.


Artikel 4.


Artikel 4.1 De leveringstermijnen worden louter ter indicatieve titel meegedeeld en verbinden VO Publishing niet. Laattijdige uitvoering of levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, schade en intresten of tot verbreking van de overeenkomst.
Artikel 4.2 VO Publishing behoudt zich het recht voor over te gaan tot gedeeltelijke levering en facturatie.
Artikel 4.3 In geval van niet-uitvoering door VO Publishing van haar verbintenissen ten gevolge van een toevallige gebeurtenis of door toedoen van een derde, zoals gedefinieerd door het toepasselijke recht, zullen deze verbintenissen gedurende de periode van de belemmering worden opgeschort.


Artikel 5. : Betaling


Artikel 5.1. Wat betreft de leveringen van diensten en prestaties, alsook de verkoop van informatica-materieel, zal steeds een voorschot ten bedrage van 40% van de totale prijs aan VO Publishing verschuldigd zijn op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst. Het saldo dient vervolgens uiterlijk op het ogenblik van de levering aan VO Publishing te worden voldaan.
Artikel 5.2. De facturen die door VO Publishing worden uitgeschreven zijn betaalbaar binnen een termijn van acht kalenderdagen. De betaling dient te worden voldaan ter maatschappelijke zetel van VO Publishing of bij de financiële instelling die op de factuur wordt vermeld. De betalingstermijn neemt aanvang op de datum van uitgifte van de factuur.
Artikel 5.3. Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opbrengen aan de rentevoet van 12% per jaar.
Artikel 5.4. Bovendien zal iedere laattijdige betaling van rechtswege, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 20,00 EUR.
Artikel 5.5. Bij gebreke aan betaling kan VO Publishing, zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van haar eigen verbintenissen opschorten tot de dag der integrale betaling van de prijs, hetzij de overeenkomst als ontbonden beschouwen lastens de Klant. In geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling behoudt VO Publishing zich het recht voor om de hosting van de website van de Klant te schorsen, zonder de verbintenissen van de Klant ten aanzien van VO Publishing te kunnen schorsen.
Artikel 5.6. Indien de Klant nalaat de precieze mededeling weergegeven op de factuur te vermelden, riskeert de Klant, ongeacht betaling, de dagvaardingskosten en uitvoeringskosten te moeten dragen.
Artikel 5.7. Het verkochte informatie-materieel blijft eigendom van VO Publishing tot de dag der integrale betaling van de verkoopprijs.
Artikel 5.8. De geleverde Ad-Hoc werken blijven eigendom van VO Publishing tot integrale betaling van de hierop betrekking hebbende facturen. De brondcode blijft steeds eigendom van VO Publishing.
Artikel 5.9. In geval van annulering van een bestelling kan het voorschot dat door de Klant werd betaald door VO Publishing worden behouden ten titel van forfaitaire schadevergoeding. De Klant zal onder meer alle tot de dag der annulering door VO Publishing opgelopen kosten dienen terug te betalen. Deze kosten zullen, in voorkomend geval, het voorwerp van een factuur uitmaken.


Artikel 6. Aanvaarding der facturen


Alle door VO Publishing uitgegeven facturen worden, bij gebreke aan schriftelijk en gemotiveerd protest binnen een termijn van 7 dagen volgend op het versturen van deze facturen, geacht door de Klant te zijn aanvaard.

Artikel 7. Conformiteit van de goederen en prestaties


Artikel 7.1. De goederen of de prestaties die door VO Publishing werden geleverd worden, bij gebreke aan schriftelijk en gemotiveerd protest door de Klant nabij VO Publishing binnen de 7 dagen na de levering, als conform beschouwd. Eens deze termijn verstreken is zullen klachten niet meer in aanmerking worden genomen en zal VO Publishing worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor ieder gebrek.
Artikel 7.2. De termijn voorzien bij artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op de koopvernietigende gebreken, strekt in dit geval contractueel tot een termijn van 5 dagen vanaf de ontdekking van het gebrek door de Klant.
Artikel 7.3. In ieder geval zal iedere vordering van de Klant verjaren 6 maanden nadat de eerste schade zich heeft voorgedaan.
Artikel 7.4. Aan VO Publishing dienen alle mogelijkheden te worden toegekend teneinde de gevolgen van dergelijk gebrek te erkennen en te beperken.
Artikel 7.5. Een gebrek in de prestaties of de werken geeft de Klant geenszins het recht om de betaling van de aan VO Publishing verschuldigde sommen op te schorten.

 

Artikel 8. Overdracht van de overeenkomst


De overeenkomsten die met VO Publishing werden gesloten kunnen door de Klant niet aan een derde worden overgedragen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord vanwege VO Publishing.
VO Publishing behoudt zich het recht voor haar schuldvordering en haar schuld over te dragen zonder dat de Klant hiertoe zijn toestemming dient te verlenen. De Klant geeft namelijk op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon op onherroepelijke wijze zijn toestemming aan VO Publishing om haar schuldvordering of schuld ten aanzien van de Klant, zonder vervulling van enige bijzondere formaliteit, over te dragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid


Artikel 9.1. VO Publishing kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onrechtstreekse schade, zijnde de schade die niet op rechtstreekse en exclusieve wijze het gevolg is van een gebrek in de door VO Publishing geleverde diensten. Het betreft onder meer commerciële schade, verlies van voordeel of van klanten (bijvoorbeeld, de ongepaste verspreiding van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de klanten ten gevolge van een defect of de hacking van het systeem), alsook iedere klacht ten aanzien van de Klant geformuleerd door een derde, waarvoor de Klant haar eigen verzekeraar of de betrokken verzekeraars kan aanspreken.
Artikel 9.2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van VO Publishing steeds beperkt zijn tot 40% van het bedrag van de bestelling.
Artikel 9.3. VO Publishing waarborgt op geen enkele wijze de aangeboden diensten, noch de informatie verspreid via het internet. VO Publishing streeft ernaar steeds kwalitatieve diensten te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de diensten ten gevolge van een defect in het netwerk of ten gevolge van een computerdefect van haar eigen materieel. In geval van aansprakelijkheid, ongeacht de aard of de oorzaak hiervan, zal VO Publishing ertoe gehouden zijn aan de Klant minstens het door de Klant aan VO Publishing betaalde bedrag voor een geleverde dienst terug te betalen, dit voor de periode waarbinnen de Klant de schade geleden heeft. A fortiori zal iedere schorsing van de dienst ten gevolge van een oorzaak die vreemd is aan VO Publishing in geen geval tot aansprakelijkheid van VO Publishing kunnen leiden.
Artikel 9.4. VO Publishing voert geen controle door van de inhoud van de informatie die door de Klant op het netwerk wordt geplaatst. Derhalve, indien VO Publishing ten gevolge van deze informatie op het netwerk door een derde wordt aangesproken (op grond van een onrechtmatige daad, of contractuele of quasi-contractuele basis) verbindt de Klant zich ertoe de verdedigingskosten ten laste te nemen die VO Publishing zal dienen te betalen, dit met een forfaitair minimum van 2.500,00 EUR. Vervolgens verbindt de Klant zich ertoe het bedrag te betalen waartoe VO Publishing zou worden veroordeeld ingevolge deze door de Klant op het netwerk geplaatste informatie die aan een derde schade heeft berokkend, op grond van onrechtmatige daad, of contractuele of quasi-contractuele basis.
Artikel 9.5. Behoudens ingeval van bedrog, kan VO Publishing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend aan hardware of software van de Klant, noch voor het verlies van gegevens of het onvolledige of foutieve ontvangen of versturen van informatie.
Artikel 9.5 bepaalde diensten vereisen een login en een wachtwoord. Deze zijn vertrouwelijk en de Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen verbonden aan het verspreiden, al dan niet door hemzelf, van deze login en het wachtwoord. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan VO Publishing een nieuwe login en een nieuw wachtwoord toekennen.

 

Artikel 10. Clausule met betrekking tot de algemene beperkingen van de aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van VO Publishing wordt over het algemeen en in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse bedrag dat door VO Publishing aan de Klant wordt gefactureerd. Deze aansprakelijkheid is eveneens beperkt tot een forfait van 2.500,00 EUR.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 

Artikel 11.1 Het gebruik van het geheel van de creaties van VO Publishing, hierin begrepen de software (bijzondere en standaard) en de databases, is onderworpen aan de rechten met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en in het bijzonder de wetten op het auteursrecht en de naburige rechten. Dergelijk gebruik is strikt beperkt tot de beschrijving die hieraan wordt gegeven in de voorliggende Algemene Voorwaarden.
Artikel 11.2 De Klant doet afstand van ieder gebruik van de onderzoeken, voorontwerpen, ontwerpen en beproevingen (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s, enz.) gerealiseerd door VO Publishing op gelijk welke drager (papier, numeriek bestand, enz.). De Klant zal het geheel van deze dragers (die deze onderzoeken, voorontwerpen, ontwerpen en beproevingen bevatten) die zij vanwege VO Publishing ontving in perfecte staat aan VO Publishing teruggeven binnen de 15 dagen volgend op de beslissing om geen vaste en definitieve bestelling te plaatsen, of binnen de 15 dagen volgend op de vraag tot restitutie vanwege VO Publishing. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de Klant aan VO Publishing een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van honderdvijftig (150) EUR per drager en per week vertraging, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. In geval van verlies of verslechtering zal een minimale forfaitaire schadevergoeding van vijfhonderd (500) EUR per origineel document verschuldigd zijn en tweehonderdvijftig (250) EUR per duplicaat.
Artikel 11.3 De Klant erkent dat VO Publishing de enige eigenaar is van alle intellectuele rechten en van de broncode gelieerd aan de gerealiseerde applicaties. Behoudens expliciete uitzondering bevat de prijs bijgevolg geen enkele overdracht van rechten.
De overdracht van de dragers die de creaties en werken bevatten hebben of vermoeden geenszins de overdracht van de auteursrechten tot gevolg (reproductie, communicatie, enz.). Onder meer de negatieven, de transparanten, de schetsen, de lay-out, de dia’s, de broncodes, de bestanden en de scripts blijven eigendom van VO Publishing.
Artikel 11.4. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behoudt VO Publishing de intellectuele eigendom op al haar creaties en werken. De overdracht van de dragers die deze creaties en werken bevatten hebben of vermoeden geenszins de overdracht van de auteursrechten (reproductie, communicatie, enz.). Onder meer de negatieven, de transparanten, de schetsen, de lay-out, de dia’s, de broncodes, de bestanden en de scripts blijven eigendom van VO Publishing.
Artikel 11.5. Iedere reproductie, communicatie, verspreiding of algemeen gebruik van de creaties van VO Publishing kan zich slechts voordoen middels schriftelijk akkoord van deze laatste. Aldus kan onder geen enkel beding een nieuw origineel of een kopie, van welke aard ook en met welk middel ook (reprografie, fotokopie, microfilm, video, elektronische, digitale of analoge manipulatie, enz.) van de door VO Publishing gerealiseerde creaties worden gemaakt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege VO Publishing.
Artikel 11.6.De eventuele licenties of overdrachten van deze intellectuele eigendomsrechten op de prestaties en werken uitgevoerd door VO Publishing op vraag van de Klant, nemen in ieder geval slechts ingang op het moment van de integrale betaling van de factuur betrekking hebbende op deze prestaties en werken door de Klant. Aldus wordt iedere licentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten slechts gerealiseerd onder opschortende voorwaarde van betaling door de Klant van de factuur/facturen betrekking hebbende op deze licentie of deze overdracht.
Artikel 11.7. De creaties van VO Publishing mogen in geen enkel geval en op geen enkele wijze worden overgedragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van VO Publishing.
Artikel 11.8. De Klant is ertoe gehouden de morele rechten verbonden aan de creaties van VO Publishing te respecteren/eerbiedigen. De Klant verbindt er zich aldus toe de integriteit van de creaties te respecteren en deze niet aan te passen of te wijzigen zonder voorafgaand akkoord vanwege VO Publishing. Bovendien zal de benaming VO Publishing, behoudens uitdrukkelijke afwijking, steeds op iedere eventuele toegelaten reproductie van deze creaties dienen te worden vermeld, ongeacht de vorm en het gebruik van deze reproducties (intern of extern).
Artikel 11.9. De Klant verbindt er zich op formele wijze toe ter bewijs aan VO Publishing een exemplaar van de toegelaten reproductie van de creatie van VO Publishing over te maken binnen de 8 dagen volgens op de realisatie of verspreiding van deze reproductie.
Artikel 11.10. Iedere aantasting van de rechten vermeld in voorgaand artikel of iedere exploitatie van deze rechten die de contractuele beperkingen te buiten gaat, geeft aanleiding tot betaling door de Klant van een forfaitaire schadevergoeding gebaseerd op het tarief van VO Publishing, meer bepaald tot forfaitaire schadevergoedingen van minimaal 200% en 300% op de ontdoken rechten (zie http://www.sofam.be).
Artikel 11.11. VO Publishing blijft eigendom van de ontwikkelde know-how en van de know-how gebruikt ter uitvoering van bestellingen die bij VO Publishing werden geplaatst en het staat haar vrij deze know-how voor andere doeleinden aan te wenden, in het bijzonder voor de realisatie van bijkomende bestellingen. VO Publishing kan te dien einde meer bepaald software-elementen en speciaal voor de Klant ontwikkelde codes vrijelijk hergebruiken.
Artikel 11.12. De Klant blijft eigenaar van de elementen en gegevens die door hem werden verstrekt.

Artikel 12. Garanties van de Klant


Artikel 12.1. De Klant garandeert dat hij over alle rechten en/of noodzakelijke toestemmingen beschikt en dat hij alle wettelijke bepalingen naleeft die van toepassing zijn op het geheel der elementen en in het bijzonder op de teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, foto’s, audiofilms of videofilms, bestanden, software, databases, enz. die hij aan VO Publishing overmaakt met als doel deze in haar eigen creaties op te nemen of die op de servers van VO Publishing zullen worden gehost.
Artikel 12.2. De Klant garandeert dat hij VO Publishing schadeloos zal stellen tegen iedere eventuele klacht van een derde die beweert een recht te bezitten, dit ten aanzien van ieder gebruik door VO Publishing van voormelde elementen. Te dien einde garandeert de Klant VO Publishing tegen iedere klacht, eis en/of revindicatie waarvan VO Publishing het voorwerp zou kunnen uitmaken door een derde, ongeacht het motief. De Klant verbindt er zich te dien titel toe om alle sommen en schade en intresten waartoe VO Publishing zou kunnen worden veroordeeld te zijn laste te nemen. Deze garantie impliceert meer in het bijzonder dat de Klant VO Publishing in haar verdediging zal bijstaan en dat zij alle schade van VO Publishing die uit een eventuele klacht zou kunnen voortvloeien zal vergoeden (hierin begrepen de gerechtskosten, de kosten m.b.t. bijstand in rechten, de administratieve kosten, de beheerskosten en alle andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de klacht verband houden).


Artikel 13. Bijzondere bepalingen met betrekking tot “ Hosting”


Artikel 13.1. Bijzondere verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant met betrekking tot “Hosting”
Artikel 13.1.1. De website van de Klant wordt onder haar eigen verantwoordelijkheid online geplaatst.
Artikel 13.1.2. De Klant bevestigt en garandeert dat hij noch op zijn website, hierin begrepen de updates, noch op andere plaatsen die digitale bestanden bevatten, de Belgische en internationale wetten en reglementen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op het online plaatsen van websites en de overdracht van informatie via internet, schendt.
Artikel 13.1.3. De Klant bevestigd en garandeert meer in het bijzonder dat zijn website geen teksten of afbeeldingen bevat met een kinderpornografisch, racistisch en/of xenofobisch karakter. De Klant bevestigd eveneens dat zijn website geen betrekking heeft op een illegale of onrechtmatige handel of activiteit. Hierin wordt begrepen de links naar andere websites die dergelijke elementen bevatten. Bovendien bevestigt en garandeert de Klant dat zijn website geen materiaal bevat dat de servers van VO Publishing of enige andere server van het Internet schade zou kunnen toebrengen. Links naar dergelijke website zijn eveneens verboden.
Artikel 13.1.4. De Klant bevestigt en garandeert eveneens dat hij zich ervan onthoudt een massa e-mails te versturen via de servers van VO Publishing. De servers van VO Publishing mogen in geen enkel geval het bronadres, de tussenpersoon of de eindbestemming zijn van “spam” of “spamming” (namelijk het ongevraagd versturen van e-mails), noch van lasterlijke e-mailcampagnes of van “mail-bomb” (namelijk e-mails die de normale werking van een website of server verhinderen). Het domein van de Klant mag in geen enkel geval worden aangegeven als de oorsprong, de tussenpersoon of de eindbestemming van de hierboven vermelde e-mails. Iedere onrechtstreekse handeling die vanuit andere servers en middels andere e-mailadressen wordt geleid, maar die eigenlijk als doel heeft kandidaten of bezoekers naar een andere website op de servers van VO Publishing te leiden, is verboden. VO Publishing beschouwt eveneens als “spam” het versturen van ongevraagde e-mails naar een e-mailadres of naar discussiegroepen die in het algemeen “newsgroups” worden genoemd.
Artikel 13.1.5. De Klant bevestigd en garandeert dat hij zich geen gegevens zal toe-eigenen die niet aan zijn account verbinden zijn, noch via de servers van VO Publishing of via andere servers.
Artikel 13.1.6. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account en de inbox (e-mails) die aan dit account verbonden is.
Artikel 13.1.7. De Klant mag geen enkel recht voortvloeiend uit de overeenkomsten die hij met VO Publishing sloot overdragen, noch de ruimte die hem werd toegewezen voor zijn website geheel of gedeeltelijk onderverhuren of verkopen, zonder voorafgaande toestemming van VO Publishing.
Artikel 13.1.8. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn gegevens en software tegen virussen, en meet in het algemeen, voor de beveiliging van zijn uitrusting.
Artikel 13.1.9. De Klant garandeert VO Publishing uitdrukkelijk tegen alle revindicaties van derden met betrekking tot de inhoud van zijn website, de rechtmatigheid en de kwaliteit ervan, de juistheid van de hierop weergegeven gegevens, hierin begrepen de inhoud van eventuele discussiefora.
Artikel 13.1.10.Onverminderd het bepaalde in artikel 13.7, behoudt VO Publishing zich het recht voor om, bij gebreke aan naleving door de Klant van zijn verplichtingen, meer bepaald de verplichtingen voorzien in artikel 13.1.2 tot 13.1.7 van de voorliggende Algemene Voorwaarden, op spontane wijze de illegale inhoud of diensten aangeboden op de website van de Klant die wordt gehost door VO Publishing te verwijderen.

Artikel 13.2. Bijzondere aansprakelijkheid van VO Publishing wat hosting betreft
Artikel 13.2.1. VO Publishing neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen en alle redelijke maatregelen met betrekking tot de toegankelijkheid van de gegevens die op haar servers worden gehost.
Artikel 13.2.2. Echter, omwille van redenen en beperkingen eigen aan het Internet, waarvan de Klant erkent ze te kennen, zal VO Publishing onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor:
Vertragingen of moeilijkheden met betrekking tot de toegang tot de gehoste website ingevolge de overbelasting van het netwerk op bepaalde ogenblikken;
Het niet-verstrekken van elektronische post of van artikels op discussiefora;
De besmetting van de gegevens en/of de software van de Klant met een virus;
Het ongewenst binnendringen door derden tot de website van de Klant;
De schade die de uitrustingen die verbonden zijn met de server zou kunnen ondergaan;
Het eventuele misbruik van wachtwoorden, vertrouwelijke codes, en meer in het algemeen van iedere informatie met een voor de Klant gevoelig karakter. VO Publishing zal deze gegevens slechts aan door VO Publishing erkende en goedgekeurde personen overmaken, of op uitdrukkelijke vraag van de Klant en onder verantwoordelijkheid van deze laatste.
Artikel 13.3. Onderhoud en toegankelijkheid
Artikel 13.3.1. VO Publishing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gehele of gedeeltelijke tijdelijke ontoegankelijkheid van haar servers omwille van onderhoudswerkzaamheden of verbeteringswerkzaamheden of omwille van storingen van het Internet.
Artikel 13.3.2. In geval van langdurige storingen met betrekking tot de toegang tot en/of de werking van de servers van VO Publishing, met meer dan 5 dagen “downtime” per maand, te wijten aan VO Publishing, komen partijen overeen om het geheel van de schade en intresten op forfaitaire wijze en onherroepelijke wijze te evalueren, rekening houdend met het aantal dagen van ontoegankelijkheid, op een bedrag gelijk aan de huur voor de hosting van de litigieuze website gedurende de periode waarin deze de schade heeft geleden en met een plafond van 2.500,00 EUR. Hierin is begrepen de commerciële schade en alle opeenvolgende of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid om de website uit te baten.
Artikel 13.4. Beperkingen
Artikel 13.4.1. Bepaalde configuraties van de websites en bepaalde procestypes vereisen een excessief gebruik van de servers van VO Publishing en hebben een overbelasting van de bandbreedte die ze met het internet verbindt tot gevolg. VO Publishing behoudt zich het recht voor het verkeer op dit type website te beperken of op te schorten.
Artikel 13.4.2. VO Publishing behoudt zich het recht voor ieder script of iedere webpagina, ongeacht het type, die de normale werking van haar servers zou kunnen beïnvloeden uit te schakelen.
Artikel 13.4.3. VO Publishing behoudt zich het recht voor om het hierna bepaalde te weigeren, op te schorten of te annuleren:
- Ieder abonnement op een website dat een technisch procestype gebruikt dat een excessief gebruik van de servers en een overbelasting van de bandbreedte die ze met het internet verbindt tot gevolg heeft;
- Ieder abonnement op een website waarvan de inhoud haar ongepast voorkomt, dit volgens de betekenis die VO Publishing zich voorbehoudt aan dit begrip te geven;
- Ieder abonnement dat werd verkregen of gevraagd door een “spammer” of “mail-bomber”, namelijk een persoon die zich toelegt op de activiteiten zoals beschreven in artikel 13.1.4 van de voorliggende Algemene Voorwaarden.
-
Artikel 13.5. Het opslaan van gegevens
Artikel 13.5.1. In de mate van het mogelijk zal VO Publishing ongeveer één maal per maand de gehoste gegevens opslaan. VO Publishing geeft wat dit punt betreft echter geen enkele garantie.
Artikel 13.5.2. De « log »-bestanden worden bovendien iedere week van de server van VO Publishing verwijderd.
Artikel 13.5.3. Het komt bijgevolg aan de Klant toe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bewaring van deze gegevens. VO Publishing raadt de Klant eveneens aan om een maatregelen uit te voeren met het oog op de maandelijkse opslag/bewaring van deze gegevens.
Artikel 13.6. Intellectuele eigendom
De hosting van de website van de Klant door VO Publishing kan in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als het toekennen aan de Klant van een eigendomsrecht op de software die door VO Publishing voor de hosting van de website wordt gebruikt.
Artikel 13.7. Uitschakeling
Indien blijkt dat de Klant heeft deelgenomen aan een door artikel 13.1 verboden operatie, behoudt VO Publishing zich het recht voor om zijn account zonder voorafgaand bericht, noch enige terugbetaling van het lopende abonnement uit te schakelen en om van de Klant te dien titel een schadevergoeding te eisen die haar eventuele schade integraal dekt, met een minimum van vijfhonderd (500) €.
Artikel 13.8. Schorsing
In geval van schorsing zoals bepaald door artikel 5 van de voorliggende Algemene Voorwaarden en in het bijzonder van het buiten gebruik stellen van de website van de Klant, bedragen de kosten van re-activatie, na regularisatie van de situatie door de Klant, honderd (100) €.

Artikel 14. Middelen, stilzwijgende verlenging en mogelijkheid tot beëindiging


De hostingovereenkomsten, de overeenkomsten met betrekking tot onderhoudsdiensten of de overeenkomsten met betrekking tot de aanwezigheid in de telefoonboeken, afgesloten door VO Publishing en de Klant, zijn overeenkomsten van onbepaalde duur. Deze duurtijd wordt evenwel op stilzwijgende wijze voor dezelfde duur verlengd indien de Klant nalaat om, één maand voor de vervaldatum van de overeenkomst, een aangetekend schrijven te richten aan VO Publishing waarin zijn intentie om te overeenkomst te beëindigen te kennen wordt gegeven.
Bij gebreke hieraan zal de overeenkomst voor eenzelfde duur worden verlengd. Er wordt aan de Klant evenwel de mogelijkheid gegeven om de overeenkomst te beëindigen indien hij zich in de loop van de overeenkomst wenst terug te trekken. Deze beëindigingsmogelijkheid kan door de Klant in werking worden gesteld voor zover deze zijn intentie middels aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, aan VO Publishing te kennen geeft en indien de Klant een bedrag betaalt dat overeenstemt met de pro rata hosting of de reeds verlopen aanwezigheid, alsook een forfaitair bedrag overeenstemmende met 50% van het bedrag (dat nog verschuldigd blijft voor de periode na opzeg van de overeenkomst) dat contractueel voor de dienst voorzien werd.

 

Artikel 15. Privéleven


Artikel 15.1. De gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking hebben op de Klanten van VO Publishing worden opgenomen in de databases van VO Publishing en worden verwerkt : met het oog op beheer van het cliënteel (bijvoorbeeld bij het uitgeven, het terugvorderen en het controleren van facturen, bij het versturen van post in het kader van een contractuele relatie of in geval van geschil), de realisatie van marktstudies, de uitvoering van de overeenkomst en de realisatie van informatieprojecten of promoties op de producten en diensten van VO Publishing.
Artikel 15.2. De Klant die niet door VO Publishing wenst te worden benaderd in het kader van marketingacties kan op ieder ogenblik, door zich tot VO Publishing te richten op het adres opgenomen in het artikel “definities” en wiens e-mailadres info@vo-publishing.be is, vragen om kosteloos op de daartoe voorziene lijst te worden opgenomen.
Artikel 15.3. De Klant die zijn identiteit bewijst kan op kosteloze wijze, middels een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag, aan VO Publishing de overdracht vragen van zijn gegevens met een persoonlijk karakter, en kan eveneens, in voorkomend geval, de verbetering vragen van de gegevens die niet correct, onvolledig of niet-relevant zouden zijn.

Artikel 16. Diverse bepalingen


Artikel 16.1. De nietigheid, het vervallen zijn of de niet-uitvoerbaarheid van het geheel of een gedeelte van de voorgaande bepalingen zal niet de nietigheid van het geheel van de voorliggende Algemene Voorwaarden met zich meebrengen. De bepaling die volledig of gedeeltelijk nietig is, vervallen is of niet-uitvoerbaar is zal als niet-geschreven worden beschouwd. De partijen verbinden zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde doel zal nastreven.
Artikel 16.2. Indien VO Publishing voor meerdere Klanten of tussenpersonen diensten heeft geleverd, zijn deze Klanten of tussenpersonen ten aanzien van VO Publishing op ondeelbare en hoofdelijke wijze gehouden.

 

Artikel 17. De overeenkomsten die door VO Publishing worden gesloten zijn allen onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken zijn de Rechtbanken van Koophandel te Brussel of het Vredegerecht van het eerste kanton te Brussel.


Algemene Voorwaarden VO Publishing B.V. applicables – version actualisée en date du 29 Juin 2020.